Vælg en side

Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelsesområde

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder alle sælgers tilbud, salg og leverancer – også hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra nedenstående salgs- og leverings betingelser er kun gyldige med salgsledelsens skriftlige accept.

§ 1 Leveringsklausuler

Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Inco terms. Hvis der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket, når vi har leveret/monteret den aftalte vare.
Varer der er fremstillet på special mål, kan ikke returneres af køber.

§ 2 Forsikring

Transportforsikring tegnes af sælger, medmindre andet er aftalt. Køber forpligter sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede, fra det øjeblik vi har leveret og/eller monteret.

§ 3 Sælgers forsinkelse

Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ophold give køber mundtlig eller skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt angive det tidspunkt, hvor levering/montering kan forventes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 9 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køber kan ikke hæve aftalen på grund af leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 6 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger.

§ 4 Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen, samt så vidt muligt angive det tidspunkt, hvor modtagelsen/montagen kan forventes at kunne finde sted. Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge fuld betaling, som om levering/montage af de pågældende varer havde fundet sted.
Hvis der på købers foranledning ændres på aftalt planlagt monterings tidspunkt, mindre end 3 hverdage før aftalt tidspunkt eller der ikke kan monteres når vi når frem, må der forventes ekstra betaling for dækning af montør timer og kørsel.

Sælger kan opbevare varerne for købers risiko. På købers anmodning kan sælger forsikre varerne, for købers regning. Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælger, ikke bærer ansvaret for, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse. Sælger har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham.

Ændrer køber på det bestilte, efter igangsættelse af bestillingen, har sælger ret til at fakturere for forbrugt tid, i forbindelse med timer brugt til møder, opmåling hos kunden, beregninger/bekræftelser og i produktionen.

§ 5 Betaling

Ordre under kr. 30.000 inkl. moms
Private kunder faktureres 100% aconto.
Nye erhvervskunder faktureres 100% aconto.
For begge kundetyper, igangsættes ordren, så snart acontobetalingen registreres.

Ordrer over kr. 30.000 inkl. moms
Private og nye erhvervskunder faktureres 50% aconto.
Private kunder faktureres de resterende 50% inden montage.
Nye erhvervskunder faktureres resterende 50% efter montage.

Ordre over kr. 100.000 inkl. moms

Alle private kunder faktureres som ovenstående, 50/50.
Alle nye erhvervskunder faktureres som ovenstående 50/50.

Alle eksisterende erhvervskunder faktureres 50% aconto.
Alle eksisterende erhvervskunder faktureres 50% efter endt montage.

Varer der hentes i showroom skal betales fuldt ud, ved udlevering.
Der kan som minimum faktureres kr. 1.500, – + moms for montering, pr. sag/besøg.

Skulle der mod forventning være mangler efter endt montage, er køber kun berettiget til at tilbageholde betaling svarende til prisen på det manglende eller ikke funktionsdygtige produkt.

§ 6 Ejendoms forbehold

Sælger forbeholder sig fuld ejendomsret over alt det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

§ 7 Mangler

Sælger forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter. Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 2 år fra den dag, varen blev leveret til køber. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.
For produkter der er fremstillet af 3. part, foretages reparation kun en gang. Evt. efterfølgende udbedringer udføres af producenten.

§ 8 Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredje mand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker.

Hvis tredjemand fremsætter erstatnings- krav mod køber pga. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom. Ved montering i vinduesrammer, karme eller andre vindueselementer, fraskriver køber sig ret til erstatning vedr. vinduernes fremtidige funktionalitet, holdbarhed og garanti. Vi tager forbehold for beskaffenhed og bæreevne, vedr. vægge, lofter, skjulte rør/ledninger og mure.
For ethvert produkt købt hos Living Art, gives ikke garanti eller returret, hvis kunden selv har målt op, og/eller selv har stået for monteringen.
Stofgardiner kan ændre sig i højden, ved udsving i temperaturer og luftfugtighed, for hvilket der ikke kan reklameres over, efter montering/levering. Evt forandringer kan udføres billigst muligt, i regning.
For solafskærmnings-produkterer gives ikke reklamationsret for produktionstolerancer på op til 4 mm.

Det forudsættes at montagepladsen er ryddet og fri til montering, samt at adgangsvejen er med kørefast belægning

§ 9 Force Majure

Følgende omstændigheder hos sælger, medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand, krig, epidemier, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, hvis deres ind ydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftale tidspunktet af sælger. Det påhviler sælger, hvis denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.

§ 10 Twister

Alle tvister vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]